Porez na dohodak u 2023. godini

Porez na dohodak


Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba a reguliran je Zakonom o porezu na dohodak

Porez na dohodak je oblik oporezivanja koji se primjenjuje na dohodak pojedinaca, koristeći različite stope oporezivanja koje se povećavaju s rastom dohotka.
U Republici Hrvaskoj koristi se progresivan sistem oporezivanja dohotka.
Progresivnost poreza na dohodak određuju sljedeći elementi:

 • raspored poreznih stopa
 • osobni odbici
 • ostali odbici


Poreznu osnovicu čine ukupni mjesečni primici iz radnog odnosa umanjeni za uplaćene doprinose za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaće i mjesečni osobni odbitak.

Aktualno - porezna reforma 2024.


Od 01.siječnja 2024. godine mijenja se devet poreznih zakona. Slijede nam novosti kod obračuna i oporezivana plaća i drugog dohotka, naplati lokalnih poreza, fiskalizaciji računa, oporezivanju porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost.Porezne stope poreza na dohodak:
Od 01. siječnja 2024. godine primjenjuju se porezne stope poreza na dohodak koje su odlukama odredili gradovi i općine (jedinice lokalne samouprave) u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak).
Niža porezna stopa poreza na dohodak primjenjuje se za iznose do 50.400 eura (4.200 eura mjesečno), a viša stopa iznad tog iznosa.Osobni odbici koji se priznaju kao umanjenje porezne osnovice su:

 • osnovni osobni odbitak
 • odbici za uzdržavanu djecu
 • odbici za uzdržavanje članova obitelji
 • odbici zbog invalidnosti


Osobni odbici po godinama:


Porezna oslobođenja
Oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

 • zaposlenici kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti (na primjer, ako je stupanj invalidnosti 80% plaća se na 20% od obračunatog poreza).
 • primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao naknadu plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a prema posebnom zakonu, od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije.


Umanjene porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak
Obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za:

 • 50% poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara
 • 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 47.780,28 eura
Što se sve oporezuje porezom na dohodak?
U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, dohotkom koji se oporezuje smatra se:

 • dohodak od nesamostalnog rada
 • dohodak od samostalne djelatnosti
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • dohodak od kapitala
 • dohodak od osiguranja
 • drugi dohodak


Rezidentima se oporezuje ukupni dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) koji ostvare u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).
Nerezidentima se oporezuje dohodak ostvaren u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).

Pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona.