Prehrana radnika

Prehrana radnika - neoporezivo


Poslodavac može zaposleniku isplatiti naknadu za troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije

Poslodavac može zaposleniku nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na sljedeće načine:

  • paušalna naknada
  • stvarni troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije


Paušalna naknada za prehranu radnika


Paušalna naknada isplaćuje se zaposleniku isključivo na račun te iznosi do 100,00 eura mjesečno (1.200,00 eura godišnje) neoporezivo.

Troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije


Toškovi prehrane nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 1.800,00 eura godišnje neoporezivo..
Računi o obavljenim uslugama prehrane trebaju biti podmireni bezgotovinskim putem te trebaju glasiti na poslodavca.
Troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu se ostvarivati kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Nove izmjene donose veću fleksibilnost za radnike i poslodavce jer je tokom godine moguće promjeniti način isplate naknade troškova. Osobito važno kod prelaska zaposlenika kod drugog poslodavca koji troškove prehrane isplaćuje na način različit od dosadašnjeg poslodavca. Važno je pritom poštivati mjesečne svote.

Zaposlenik ne smije za isti mjesec primiti naknadu za prehranu u paušalnom iznosu i naknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojnih isprava..